Regulamin

I. CEL IMPREZY:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;

2. Promocja Miasta Wałcz;

3. Uczczenie pamięci wybitnego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego Zdzisława Krzyszkowiaka;

4. Podkreślenie znaczenia miasta jako miasta sportu i rekreacji.

II. ORGANIZATOR:

1. Fundacja Wychowanie przez Sport – organizator główny;

2. Urząd Miasta Wałcz.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA:

1. Impreza odbędzie się dnia 14.07.2018 r. (sobota) w Wałczu, na dystansach:

– bieg filmowy na 9999 m – start o godzinie 19:00; (połączony z 6. Mistrzostwami Polski BiegamBoLubię);

– bieg BiegamBoLubię LASY 5 km – start o godzinie 18:55; (połączony z 5. Mistrzostwami Polski Leśników);

– marsz Nordic Walking “ChodzęBoLubię” 5 km- start o godzinie 18:55;

– biegi dla dzieci “SportGeneracja”  – 4 kategorie wiekowe do lat 7 (111 m), 8-10 lat (111 m), 11-13 lat (333 m), 14-15 lat (666 m) – start o godzinie 18:10;

– bieg BiegamBoLubię POMAGAĆ na 1111m – start o godzinie 17:50 (Uwaga! Uczestnictwo nie wymaga wnoszenia opłat ani dokonania wcześniejszej rejestracji. Wpłaty dobrowolne w całości przeznaczone na cel charytatywny. Numery startowe uprawniające do udziału w biegu będą do odebrania w biurze zawodów w dniach 13-14 lipca 2018.).

IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU:

1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 17:00.

2. Na trasie Biegu będą oznakowane wszystkie kilometry.

3. Na trasie Biegu zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie przez zawodnika któregokolwiek z punktów kontrolnych pomiaru czasu, skutkować będzie jego dyskwalifikacją. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system chipowy.

4. Obowiązuje limit czasu Biegu Filmowego (dystans 9999 m) wynoszący: 100 minut, a na bieg BiegamBoLubię LASY: 50 minut, marsz ChodzęBoLubię : 60 minut. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasowego, niezostanie sklasyfikowany.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń będzie można dokonywać za pośrednictwem formularza elektronicznego od 12 kwietnia od godz. 17:30 do 11 lipca do godz. 23:59.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

 1. Organizator ustala następujący limit uczestników wynoszący 668 osób ( suma biegów: Bieg Filmowy + BiegamBoLubię LASY + Marsz ChodzęBoLubię).
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową. W przypadku dokonania zgłoszenia i wpływu wpisowego w różnych terminach o skuteczności zgłoszenia decyduje termin zapłaty.
 3. W dniach 13 – 14.07.2018 do biegu zapisać się będzie można wyłącznie w Biurze Zawodów w Wałczu, po tym czasie lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń zawodnicy nie będą wpisywani na listę.
 4. Pakiety startowe można odbierać w Biurze Zawodów w dniach 13.07.2018 w godzinach 12-21 oraz 14.07.2018 w godzinach 12:00 – 17:30.
 5. Lokalizacja biura zawodów:
 • 13.07.2018 godz. 12-21: MOSiR Wałcz, ul. Chłodna 12. lub Urząd;
 • 14.07.2018 godz. 12-17:30: Promenada nad Jeziorem Raduń, Aleja Gwiazd

VI. WPISOWE dotyczy Biegu Filmowego, BiegamBoLubię LASY, ChodzęBoLubię

 1. Wpisowe dla biegu: Bieg Filmowy, BiegamBoLubię LASY wynosi:
 •  40 zł w terminie od 12.04.2018 do 11.05.2018 do godz.23:59,
 • 55 zł w terminie od 12.05.2018 do 12.07.2018 do godz. 23:59.

1a. Wpisowe na marsz Nordic Walking ChodzęBoLubię wynosi:

 • 30 zł w terminie od 12.04.2018 do 11.05.2018 do godz.23:59,
 • 45 zł w terminie od 12.05.2018 do 12.07.2018 do godz. 23:59.
 1. Wpisowe dla biegu: Bieg Filmowy, BiegamBoLubię LASY wynosi 65 zł w terminie 13.07.2018 w godzinach 12-21 oraz 14.07.2018 w godzinach 12:00 – 17:30 (w biurze zawodów).

2a. Wpisowe dla biegu marszu ChodzęBoLubię wynosi 55 zł w terminie 13.07.2018 w godzinach 12-21 oraz 14.07.2017  w godzinach 12:00 – 17:30 (w biurze zawodów).

 1. Mieszkańcy Wałcza uiszczają opłatę startową w wysokości :
 • Wpisowe dla biegu: Bieg Filmowy, BiegamBoLubię LASY wynosi:
  • 20 zł w terminie od 12.04.2018 do 11.05.2018 do godz. 23:59,
  • 25 zł w terminie od 12.05.2018 do 12.07.2018 do godz. 23:59.
 • Wpisowe na marsz Nordic Walking ChodzęBoLubię wynosi:
  • 15 zł w terminie od 12.04.2018 do 11.05.2018 do godz. 23:59,
  • 20 zł w terminie od 12.05.2018 do 12.07.2018 do godz. 23:59.
 • Wpisowe dla biegu: Bieg Filmowy, BiegamBoLubię LASY wynosi 35 zł w terminie 13.07.2018 w godzinach 12-21 oraz 14.07.2018  w godzinach 12:00 – 17:30 (w biurze zawodów).
 • Wpisowe dla biegu marszu ChodzęBoLubię wynosi 30 zł w terminie 13.07.2018 w godzinach 12-21 oraz 14.07.2018  w godzinach 12:00 – 17:30 (w biurze zawodów).

4. Za mieszkańca Wałcza uważa się osobę zamieszkującą w Wałczu na podstawie danych Urzędu Miasta Wałcz. W momencie zakończenia zapisów nastąpi weryfikacja adresów zamieszkania.

5. Wpisowego można dokonywać on-line w za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie STS Timing w terminie od 12.04.2018 godz. 19:00 do 11.07.2018 godz. 23:59.

6. Wpisowe za biegi dzieci SportGeneracja w wysokości 5 zł uiszcza się w biurze zawodów w terminie 13.07.2018 w godz. 12-21 oraz 14.07.2018 w godzinach 12:00 – 17:30 (w biurze zawodów).

7. Wpisowe w Biurze Zawodów będzie można wpłacić wyłącznie GOTÓWKĄ.

8. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie” wpisowego (wyłącznie do dnia 11 lipca 2018) na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia wpisowego.

9. W dniu zawodów, uczestnicy zobowiązani są do posiadania kopii dowodu wpłaty wpisowego.

10. Organizator podkreśla, że w przypadku wpłat na rachunek za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.

11. Środki z wpłat startowych w całości zostaną przekazane na cele organizacyjne Imprezy.

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział każdy kto nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach biegowych oraz w dniu imprezy (14 lipca 2018) będzie miał ukończone 16 lat oraz pisemną zgodę opiekuna prawnego, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży wymagane oświadczenia.

2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.

4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych , uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.

6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w tym Policji i Straży Miejskiej, a także pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.

9. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegach ze zwierzętami.

VIII KLASYFIKACJA dotyczy Biegu Filmowego i BiegamBoLubię LASY

1. W Biegach prowadzona będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn;

– klasyfikacja generalna kobiet;

– klasyfikacja Mistrzostw Polski BiegamBoLubię (w ramach Biegu Filmowego);

– klasyfikacja Mistrzostw Polski Leśników (w ramach biegu BiegamBoLubię LASY).

2. Marsz Nordic Walking ChodzęBoLubie – bez klasyfikacji.

 

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Po zakończeniu Biegów zostaną przyznane i wręczone nagrody rzeczowe i wyróżnienia w Biegu Filmowym i BiegamBoLubię LASY:

– pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników;

– nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii generalnej w biegu BiegamBoLubię LASY kobiet i mężczyzn;

– medale (złoty, srebrny i brązowy) oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski BiegamBoLubię, kobiet i mężczyzn;

– medale (złoty, srebrny i brązowy) oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski Leśników , kobiet i mężczyzn;

– nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki zamieszkałych na terenie Wałcza w Biegu Filmowym;

-nagroda rzeczowa dla najstarszego uczestnika Biegu Filmowego będącego mieszkańcem Wałcza.

X. KONKURS NA NAJCIEKAWSZY KOSTIUM (PRZEBRANIE)

1. Podczas imprezy, w godzinach otwarcia Biura Zawodów (14.07.2018 , godz. 12-17.30), uczestnicy Biegów mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy kostium (przebranie). 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do stanowiska fotografa mieszczącego się na terenie imprezy w celu wykonania personalnego zdjęcia.

3. Po zakończeniu Biegów zostaną ogłoszone oficjalne wyniki konkursu oraz przyznane nagrody:

a/ 10 najlepiej przebranych zawodników otrzyma zwrot opłaty startowej oraz nagrody rzeczowe;

b/ 3 najlepiej przebrane pary (dwie osoby)otrzyma nagrody rzeczowe oraz zwrot opłaty startowej;

b/ najlepiej przebrana drużyna (od 3-10 osób) otrzyma nagrody rzeczowe oraz zwrot opłaty startowej.

XI. INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników bez opieki.